Τρεις Ερωτήσεις Καλαφάτη στη Βουλή για θέματα Περιβάλλοντος

Σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, ο κ. Καλαφάτης κατέθεσε τρεις Ερωτήσεις στη Βουλή.

Η πρώτη αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας στη διαχείριση αστικών λυμάτων για να ικανοποιηθεί η τήρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, η δεύτερη τη χρηματοδότηση ανώριμων έργων στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η τρίτη για την αδειοδότηση του Συλλόγου Φίλων Ωδικών Πτηνών.

Αναλυτικά, τα κείμενα των τριών Ερωτήσεων, έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5825/1-6-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Παρά την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων στο προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007-2013) για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων, σύμφωνα και με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, παραμένουν μέχρι σήμερα πολλές υποχρεώσεις που δεν έχουν καλυφθεί, αφού τον τελευταίο χρόνο πολλά έργα δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν.

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει τη χώρα  για τη μη ολοκλήρωση διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Β’ προτεραιότητας, (δηλαδή με πληθυσμό αιχμής >15.000 ισοδύναμους κατοίκους), αλλά υπάρχει και καθυστέρηση στην  ολοκλήρωση διαχείρισης λυμάτων και μικρότερων οικισμών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της χώρας στη διαχείριση αστικών λυμάτων για να ικανοποιηθεί η τήρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ;
  1. Ποια είναι η ενεργοποίηση μέχρι σήμερα του νέου ΕΣΠΑ για έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων τόσο από περιφερειακά όσο και από το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη;
  1. Πόσα έργα έχουν ενταχθεί και σε ποιο πρόγραμμα;
  1. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που απαιτείται για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της χώρας για τη διαχείριση αστικών λυμάτων και να μην απειλείται με νέα πρόστιμα; Τι ποσά είναι διαθέσιμα σήμερα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το σκοπό αυτό;

Αθήνα 01 Ιουνίου 2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5826/1-6-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις 28/4/2016 εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων», η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.

Παρά το γεγονός ότι ακόμη η χώρα δεν έχει προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των στερεών αποβλήτων και θα περίμενε κανείς να δίδεται προτεραιότητα σε χρηματοδότηση ώριμων έργων, εντούτοις, από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας πρόσκλησης, διαπιστώνει κανείς ότι χρηματοδοτούνται ανώριμα έργα κατόπιν μάλιστα άμεσης αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, κατά την παράγραφο 1.3, μπορούν να χρηματοδοτηθούν “προπαρασκευαστικές ενέργειες έργων”, δηλαδή μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων, τεύχη δημοπράτησης και αγορά απαιτούμενης γης.

Η ένταξή τους προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο ενδιάμεσα στάδια, με πρώτο την εγγραφή των υποέργων των προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, την εγγραφή του προϋπολογισμού των κύριων υποέργων της πράξης στο δεύτερο στάδιο.

Είναι αυτονόητο πως η ένταξη παντελώς ανώριμων έργων θα βαρύνει το πρόγραμμα, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία και ότι αυτά εν τέλει θα υλοποιηθούν.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο  αρμόδιος Υπουργός :

  1. Για ποιο λόγο σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, όπως αυτός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, χρηματοδοτούνται ανώριμες προτάσεις ειδικά όταν δεν υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση;
  2. Γιατί αναγκάστηκε το Υπουργείο να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, λίγες μόνο ημέρες μετά την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης;
  3. Μπορεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της  να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν από τους Περιφερειακούς σχεδιασμούς;

Αθήνα 01 Ιουνίου 2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5774   31/05/16

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Ο Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη όπου και εδρεύει.

Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία των ωδικών πτηνών μέσω της σύσφιξης των σχέσων των μελών του και της ανάπτυξης της αγάπης του κοινού προς αυτά. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού ο σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις και προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες.

Η συλλογή ωδικών πτηνών, η προφύλαξη τους σε χώρους ασφαλείς για τη διατήρησή τους, η αναπαραγωγή τους και συνακόλουθα η απελευθέρωση στο φυσικό τους περιβάλλον, αποτελεί πρωταρχικό και βασικό λόγο της λειτουργίας του συλλόγου.

Ο σύλλογος σύννομα, με εγκεκριμένες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, όπως πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα, χάριν εμπλουτισμού της φύσης και προστασίας της βιοποικιλότητας, επιτελεί το έργο που έχει αναλάβει με ιδιαίτερη επιτυχία.

Παρά ταύτα, διεκόπει η ωφέλιμος δραστηριότητά του αναιτιολόγητα καθώς η επανέγκριση του αιτήματος για την έκδοση άδειας συλλογής νέων γεννητόρων για την αναπαραγωγή ωδικών πτηνών, δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η άρνηση ικανοποίησης του καθοριστικού για τη συνέχιση λειτουργίας του συλλόγου αιτήματος βασίζεται στο ν.1335/1985 Α32 ο οποίος, ενσωματώνοντας την Κοινοτική Οδηγία 79/409ΕΟΚ(όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) ‘’περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών’’ και από κοινού με την Κ.Υ.ΑΗ.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-10 ΦΕΚ Β’ 1495/2010 ‘’περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας’’, συνθέτουν το νομικό πλαίσιο προστασίας και διαφύλαξης αυτών των ειδών.

Παρά ταύτα, καίτοι το ισχύον νομικό πλαίσιο αυστηροποιεί κατακόρυφα τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης της ορνιθοπανίδας ή της ενασχόλησης με άγρια πτηνά, υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης του ασφυκτικού γενικού κανόνα προστασίας.

Ορισμένα είδη άγριων πτηνών εξαιρούνται, μπορούν να συλλεγούν και να επιτραπεί η κατοχή τους, υπό τον όρο ότι: α) διασφαλίζεται ο έλεγχος του πληθυσμού αυτών των ειδών, και β) εφόσον εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις.

Ένας από τους δικαιολογητικούς λόγους για την εφαρμογή της παρέκκλισης συμπίπτει με τον καταστατικό στόχο του συλλόγου και την ήδη επιτυχή του δραστηριότητα. Πρόκειται για το λόγο που αναφέρεται στη σύλληψη και κατοχή αποκλειστικά για λόγους επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή αναπαραγωγής αυτών των ειδών.

Ωστόσο, αν και γίνεται επίκληση του ανωτέρω λόγου, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αρνούνται την έγκριση άδειας για συλλογή νέων γεννητόρων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται οι αρμόδιος Υπουργός

  1. Προτίθεστε να προβείτε σε πλήρη αποσαφήνιση των νομικών κανόνων που διέπουν τη συλλογή και κατοχή των εν λόγω πτηνών;
  2. Σκοπεύετε να κατοχυρώσετε τις εξαιρέσεις και να διευκρινίσετε πλήρως τις δυνατές παρεκκλίσεις του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α‘’Η.Π. 37338/1807/Ε.103’’;
  3. Θα υπάρξει σαφής προσδιορισμός του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για την έγκριση των σχετικών αδειών;

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Σταύρος Καλαφάτης