Προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της ΕΕ στην Ελλάδα λόγω μη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας PNR (2016/681)

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 482/30-7-2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της ΕΕ στην Ελλάδα λόγω μη μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας PNR (2016/681)

 

Στις 4 Μαΐου 2016, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η οδηγία 2016/681 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (Passenger Name Record – PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρίες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων, όπως όνομα επιβάτη, ημερομηνίες ταξιίου, αριθμό θέσεις, στοιχεία επικοινωνίας και μέσα πληρωμής κ.ά.

Η οδηγία προβλέπει μία ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς στα κράτη μέλη και σε ειδικές μονάδες δεδομένα PNR διεθνών πτήσεων καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές με πλήρη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επεξεργασία δεδομένων PNR αποτελεί καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιαστικό έλεγχο συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας και σημαντικό εργασίο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.

 

Επειδή τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία ως τις 25 Μαΐου 2018. Παράλληλα ως την προηγούμενη ημερομηνία κάθε κράτος μέλος είχε την υποχρέωση να συστήσει την αποκαλούμενη «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών», (ΜΣΕ-PIU) η οποία θα λαμβάνει τα δεδομένα PNR από τους αερομεταφορείς και θα ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τέλος, προβλέπεται η ύπαρξη Εθνικής Εποπτικής Αρχής αρμόδιας για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής όλης της διαδικασίας.

Επειδή για την εφαρμογή της οδηγίας ήταν αναγκαίο να θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που θα υποχρεώνουν τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν πτήσεις εκτός ΕΕ να διαβιβάζουν τα συλλεχθέντα  δεδομένα PNR, καθώς και να θεσπίσουν ανάλογες κυρώσεις κατά των αερομεταφορέων που αθετούν τις υποχρεώσεις τους περί τη διαβίβαση δεδομένων PNR.

Επειδή η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς τη χώρα μας λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας και πλέον έχει προθεσμία δύο μηνών ώστε να συμμορφωθεί.

Επειδή η μη λήψη ή πλημμελής λήψη μέτρων, καθώς και η εκπρόθεσμη λήψη αυτών ενέχει τον κίνδυνο καταδίκης της χώρας μας και καταβολής υψηλών χρηματικών ποσών

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

 

  1. Για ποιο λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο και ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να συμμορφωθεί η χώρα μας με τις διατάξεις αυτής.
  2. Πότε προτίθενται να προβούν στη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων και διατάξεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της χώρας μας με την οδηγία;
  3. Έχει παρασχεθεί χρηματοδότηση από την Επιτροπή προς τη χώρα μας για την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος PNR και αν ναι σε ποιο ποσό ανέρχεται αυτή και πώς αξιοποιήθηκε.