Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια (PESCO)

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5746/7-5-2018

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  2. ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια (PESCO)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 6/3/2018, εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συμμετέχοντα κράτη, πρόκειται να συμμετάσχει στις ομάδες υλοποίησης των 10 εκ των 17 συνολικά έργων.

Από την επισκόπηση των έργων, συμπεραίνουμε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας και παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα ως χώρα να καλύψουμε μερικές από τις ανάγκες μας τόσο σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο όπως σε θέματα προστασίας συνόρων, προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις, στρατιωτικής κινητικότητας, κ.α.

Επειδή από την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης/12/2017, προκύπτουν αφενός ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής μας στην PESCO, αφετέρου οι απορρέουσες δεσμευτικές υποχρεώσεις μας στις οποίες ρητώς συγκαταλέγονται τα κοινά και συνεργατικά έργα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων.

Επειδή η συμμετοχή της Ελλάδας σε μία φιλόδοξη και χωρίς περιορισμούς PESCO, επιθυμία την οποία διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14/12/2017, απαιτεί ταχεία εφαρμογή της πρώτης δέσμης έργων και συνακόλουθα την άμεση υιοθέτηση από μέρους της Ελλάδας μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Επειδή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθεωρούν ετησίως και ενημερώνουν κατάλληλα τα εθνικά σχέδια εφαρμογής στα οποία περιγράφουν πώς θα εκπληρώσουν τις δεσμευτικές τους υποχρεώσεις, προσδιορίζοντας πώς θα επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους σε κάθε στάδιο.

Επειδή η Ελλάδα ως συμμετέχον κράτος οφείλει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια ώστε να ορίσει άμεσα τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα του κάθε έργου, το οποίο συνεπάγεται άμεσες αλλαγές στα εθνικά σχέδια εφαρμογής, επικαιροποίηση αυτών και υποβολή τους ως τις 10 Ιανουαρίου 2019.

Επειδή η PESCO προβλέπει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη διαδικασιών, προστασίας συνόρων και ελεύθερης κίνησης στρατιωτικού προσωπικού και μέσων, με χρήση σιδηροδρομικών, οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων δικτύων εντός του εσωτερικού της χώρας.

Επειδή η PESCO μετατοπίζει σταδιακά το θέμα της διαχείρισης των αμυντικών δαπανών από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επειδή τον Μάιο/Ιούνιο 2018 το Συμβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει δέσμη κοινών κανόνων για τη διαχείριση των έργων καθώς και Σύσταση για την εκπλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων και την εξειδίκευση των στόχων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

 

  1. Πως θα διασφαλιστεί ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ της συμμετοχής της Ελλάδας στην PESCO δεν θα προκαλεί καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων για επείγοντα θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας και ότι οι διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν θα επιδεικνύουν τον απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία επί του εθνικού μας εδάφους και στις εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων χωρίς να καταστήσουν πιο περίπλοκα τα θέματα φύλαξης των εθνικών μας συνόρων;

 

  1. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την ανάδειξη του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συμμετοχής της Ελλάδας στην PESCO, την απορρόφηση κονδυλίων του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για τις ΕΔ και την ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας;